titlelogo2.gif
[upper page]


Species Diversity (ISSN 1342-1670)
An International Journal for Taxonomy, Systematics, Speciation, Biogeography, and Life History Research of Animals

2012-2013

EDITOR-IN-CHIEF ASSOCIATE EDITORS EDITORIAL CONSULTANT EDITORIAL BOARD
2010-2011: Editor-in-chief: Hiroshi Kajihara; Associate editors: Toshio Kawai, Jun-ichi Kojima, Tomoyuki Komai; Editorial consultant: Mark J. Grygier, Masaaki Tomokuni; Editorial board: Kunio Amaoka, Tadashi Aotsuka, Dennis P. Gordon, Robert P. Higgins, Masafumi Matsui, Teruaki Nishikawa, Kyu Tek Park, Yoshihisa Shirayama, Ronald Sluys, Masaaki Suwa, Ken-Ichi Tajika, Masaaki Tomokuni, Robert M. Woollacott
2008-2009: Editor-in-chief: Hiroshi Kajihara; Associate editors: Yoshiaki Kai, Jun-ichi Kojima, Tomoyuki Komai; Editorial consultant: Mark J. Grygier; Editorial board: Kunio Amaoka, Tadashi Aotsuka, Dennis P. Gordon, Robert P. Higgins, Masafumi Matsui, Teruaki Nishikawa, Kyu Tek Park, Theodore W. Pietsch, Yoshihisa Shirayama, Ronald Sluys, Masaaki Suwa, Ken-Ichi Tajika, Masaaki Tomokuni, Robert M. Woollacott
2006-2007: Editor-in-chief: Tomoyuki Komai; Associate editors: Hiroshi Abe, Yukio Hanamura, Masanori Sato, Akira Tsukagoshi; Editorial consultant: Mark J. Grygier; Editorial board: Kunio Amaoka, Tadashi Aotsuka, Dennis P. Gordon, Robert P. Higgins, Masafumi Matsui, Teruaki Nishikawa, Kyu Tek Park, Theodore W. Pietsch, Yoshihisa Shirayama, Ronald Sluys, Masaaki Suwa, Ken-Ichi Tajika, Masaaki Tomokuni, Robert M. Woollacott
2004-2005: Editor-in-chief: Akira Tsukagoshi; Associate editors: Hiroshi Abe, Yukio Hanamura, Hisashi Imamura, Masahiro Ohara, Susumu Ohtsuka, Masanori Sato, Akira Shimizu; Editorial consultant: Mark J. Grygier; Editorial board: Kunio Amaoka, Tadashi Aotsuka, Dennis P. Gordon, Robert P. Higgins, Masafumi Matsui, Teruaki Nishikawa, Kyu Tek Park, Theodore W. Pietsch, Reinhard M. Rieger, Yoshihisa Shirayama, Ronald Sluys, Masaaki Suwa, Ken-Ichi Tajika, Masaaki Tomokuni, Robert M. Woollacott
2002-2003: Editor-in-chief: Masaaki Tomokuni; Associate editors: Hisashi Imamura, Hiromu Kurahashi, Tomoyuki Miura, Norihide Ohkubo, Susumu Ohtsuka, Akihiko Shinohara; Editorial consultant: Mark J. Grygier; Editorial board: Kunio Amaoka, Tadashi Aotsuka, Dennis P. Gordon, Robert P. Higgins, Masafumi Matsui, Teruaki Nishikawa, Kyu Tek Park, Theodore W. Pietsch, Reinhard M. Rieger, Yoshihisa Shirayama, Ronald Sluys, Masaaki Suwa, Ken-Ichi Tajika, Robert M. Woollacott
2000-2001: Editor-in-chief: Masaaki Tomokuni; Associate editors: Toshihiko Fujita, Tomoyuki Komai, Hiromu Kurahashi, Tomoyuki Miura, Norihide Ohkubo, Akihiko Shinohara; Editorial consultant: Mark J. Grygier; Editorial board: Kunio Amaoka, Tadashi Aotsuka, Dennis P. Gordon, Robert P. Higgins, Masafumi Matsui, Teruaki Nishikawa, Kyu Tek Park, Theodore W. Pietsch, Reinhard M. Rieger, Yoshihisa Shirayama, Ronald Sluys, Masaaki Suwa, Ken-Ichi Tajika, Robert M. Woollacott
1998-1999: Editor-in-chief: Haruo Katakura; Associate editors: Mark J. Grygier, Tomoyuki Komai; Assistant editor: Gen Takaku; Editorial board: Kunio Amaoka, Tadashi Aotsuka, Robert P. Higgins, Masafumi Matsui, Teruaki Nishikawa, Kyu Tek Park, Theodore W. Pietsch, Yoshihisa Shirayama, Ronald Sluys, Masaaki Suwa, Ken-ichi Tajika, Robert M. Woollacott
1996-1997: Editor-in-chief: Shunsuke F. Mawatari; Associate editors: Haruo Katakura, Mark J. Grygier; Asistant editor: Gen Takaku; Editorial board: Kunio Amaoka, Tadashi Aotsuka, Robert P. Higgins, Masafumi Matsui, Teruaki Nishikawa, Kyu Tek Park, Theodore W. Pietsch, Yoshihisa Shirayama, Ronald Sluys, Masaaki Suwa, Ken-ichi Tajika, Robert M. Woollacott
[upper page]